STRONA GŁÓWNA
STATUT NZPS
ORGANIZACJA
STOWARZYSZENIE PROMYK
KADRA NZPS
METODY PRACY
AKTUALNOŚCI
ARCHIWUM
GAZETKA SZKOLNA


12-100 SZCZYTNO
ul. PASYMSKA 21A
tel. 89 624-34-37
NIP 745-184-60-85
REGON 362306649

 

O nas


1. Informacje o placówce.

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna jest stosunkowo młodą i nowo utworzoną placówką. Działa od 1 września 2001 roku przy Ponadlokalnym Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Szczytnie (obecnie Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej). Używa skrótu NPSzS – dalej zwana szkołą. Organem prowadzącym NPSzS jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie. W szkole realizują obowiązek szkolny wychowankowie Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Szczytnie.

Zasadniczym celem szkoły jest wspomaganie ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży umiarkowanie, znacznie i głęboko upośledzonych, aby osiągnęły dostępny, indywidualny pułap przystosowania społecznego. Jest to przygotowanie do maksymalnej samodzielności i zaradności, umiejętności sterowania swoim zachowaniem, uczestnictwa w życiu społecznym. NPSzS dąży do prawidłowego rozwoju psychofizycznego wychowanków zgodnie z celami oraz ogólnymi zasadami oligofrenopedagogiki i postanowieniami Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka. Zadaniem szkoły jest również włączenie osoby niepełnosprawnej w życie grup rówieśników i społeczności lokalnej.

Do realizacji celów statutowych NPSzS w ramach umowy użyczenia posiada pomieszczenia do nauki – 5 klas, salkę do nauczania indywidualnego oraz gabinet wicedyrektora, logopedy i psychologa. Poza tym może korzystać z pozostałych pomieszczeń, które potrzebne są do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

2. Kadra NPSzS.

Pracownikami szkoły są:
- Dyrektor, pełniący również funkcję dyrektora PCRE;
- Wicedyrektor pełniący również rolę przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
- Pracownik administracyjno-biurowy;
- Pracownicy pedagogiczni: nauczyciele oligofrenopedagodzy, logopeda, psycholog, katecheta;
- Pracownicy obsługi.

3. Uczniowie NPSzS.

Do NPSzS uczęszczają wychowankowie Centrum, którzy zgodnie z wiekiem muszą realizować obowiązek szkolny. Uczniami szkoły są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku od 7 do 18 roku życia (realizujący I etap edukacyjny) oraz uczniowie z głębokim upośledzeniem umysłowym, posiadający orzeczenie PPP do kształcenia specjalnego.

Uczniowie NPSzS to dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niejednokrotnie z ciężkimi uszkodzeniami sprzężonymi (upośledzenie umysłowe + dodatkowe zaburzenia - porażenie mózgowe, wodogłowie, zespół Downa, niedosłuch, cechy autystyczne itp. oraz dotyczącymi sfery ruchowej: mózgowe porażenie dziecięce, spastyczność kończyn, skoliozy itp.).

Z roku na rok liczba uczniów szkoły powiększa się. Podopieczni pochodzą ze Szczytna oraz z gmin powiatu szczycieńskiego.

4. Formy pracy szkoły.

Formą pracy szkoły są zajęcia:
- dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym;
- zajęcia grupowe rewalidacyjno-wychowawcze tj. logopedyczne, psychoterapeutyczne i pedagogiczne;
- nauczanie indywidualne;
- zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów o głębokim stopniu upośledzenia.

Podstawową jednostką organizacyjną naszej szkoły jest zespół edukacyjno – terapeutyczny zwany w ramowym planie nauczania klasą. O doborze uczniów do zespołów decydują ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne, a nie tylko wiek czy lata nauki. Najważniejszym kryterium jest dobro ucznia i przekonanie, że stworzone zostały najkorzystniejsze warunki wspomagania jego rozwoju. Liczba uczniów w zespole wynosi:
- dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym od 6 do 8,
- w uzasadnionych przypadkach liczba może być mniejsza niż 6,
- dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną od 2 do 4.

Praca w zespołach jest zindywidualizowana, dostosowana do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Nastawiona jest na doskonalenie i wykorzystanie najmniej uszkodzonych funkcji psychofizycznych dziecka. Poza nauczaniem w zespołach edukacyjno-terapeutycznych, w szkole realizowane jest również nauczanie indywidualne Dla uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

5. Misja i wizja szkoły.

Nasza szkoła tak jak każda placówka dydaktyczna posiada plan rozwoju szkoły. W tym planie określiliśmy misję i wizję szkoły, a więc to co jest celem naszej działalności oraz to do czego będziemy dążyć w naszej pracy w kolejnych latach.

Misja szkoły


Zadaniem naszej szkoły jest promowanie ucznia niepełnosprawnego jako jednostkę, która współuczestniczy w życiu społecznym na równych prawach w miarę swoich możliwości i potrzeb.

Szkoła dąży do tego, aby uczniowie byli w jak najszerszym stopniu przygotowani do samodzielnego życia w społeczeństwie i nie czuli się odizolowani, samotni. Nabyte umiejętności oraz wiadomości wykorzystają w życiu codziennym, kontaktach społecznych.

Gwarantujemy dobrze wykształconą kadrę specjalistów, która posiada wiedzę fachową oraz umiejętność jej przekazywania.

Realizacja misji szkoły oparta jest na szerokiej współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. Jesteśmy otwarci na kontakty z instytucjami mogącymi wesprzeć nasze przedsięwzięcia.


Wizja szkoły


Nasza szkoła to jedyna placówka w powiecie szczycieńskim, która obejmuje opieką rewalidacyjną, rehabilitacyjną oraz edukacyjną uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i głębszymi upośledzeniami.

 • Zapewniamy uczniom dobre i przyjazne warunki do nauki.
 • Damy uczniom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Zapewniamy konsultacje ze specjalistami: oligofrenopedagogiem, psychologiem, logopedą, rehabilitantem.
 • Będziemy nieustannie wspierać każdego ucznia, aby mógł wszechstronnie się rozwijać, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny, każdemu będziemy pomagać, aby osiągnął sukces.
 • Zespół specjalistów tworzy indywidualne programy nauczania, które są dobrane do wieku i możliwości percepcyjnych uczniów.
 • Dobrze przygotowujemy uczniów do życia społecznego w rodzinie oraz środowisku lokalnym.
 • Wspólnie z rodzicami wychowujemy człowieka, który:
  • będzie odróżniał dobro od zła;
  • będzie umiał dbać o własne zdrowie;
  • będzie żył w zgodzie z przyrodą jako dobrem niepowtarzalnym;
  • nauczymy współpracy w grupie.
 • Relacje pomiędzy uczniami i nauczycielami, pomiędzy rodzicami, a szkołą, szkołą, a środowiskiem lokalnym są partnerskie.
 • Nasza szkoła jest bezpieczna. Propaguje wzory zdrowego trybu życia.

Opracowały:
mgr Sylwia Lubowiecka,
mgr Joanna Wołczkiewicz
Nr konta: Bank Millennium 39 1160 2202 0000 0002 8766 1362

Strona utrzymywana non-profitowo na serwerach firmy
skuteczni.pl